Oι Υπηρεσίες μας

Λογιστικά-Φοροτεχνικά
Φορολογικές Δηλώσεις
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες
Αναπτυξιακά-Επιδοτούμενα προγράμματα
Κατάρτιση Business Plan-Marketing Plan


Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Προτάσεις για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον συντελείται μια ριζική αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία. Από την κλασική εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης παρατηρείται μετάβαση με αυξανόμενη ταχύτητα σε με νέα εποχή κυριαρχίας της τεχνολογίας, επιφέροντας πρωτόγνωρες αλλαγές όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στη δομή και τη λειτουργία των αγορών κεφαλαίου, στις εργασιακές σχέσεις και στις εμπορικές πολιτικές.
Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών προϊόντων, η ανάπτυξη της πληροφορικής, ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών, η αλματώδης προώθηση της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας χωρίς περιορισμούς και ελέγχους, το κύμα των συγχωνεύσεων και συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων, η σταδιακή απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία της νέας οικονομικής πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και η χώρα στο σύνολό της, βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες συνθήκες και προκλήσεις, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλει την προώθηση μεγάλων σε εύρος και βάθος αλλαγές. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και πολύπλευρου πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη, ικανό να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες και υγιείς θέσεις εργασίας. Στόχος αυτού του αναπτυξιακού πλαισίου στην Ήπειρο για τη μεταποίηση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το εμπόριο, τον τουρισμό, τη ναυτιλία είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ύπαρξη ενός αναπτυξιακού αποθέματος, που θα αφομοιώνει γοργά τις νέες διεθνείς τάσεις για την επιχειρηματικότητα, θα υιοθετεί τις καινοτομικές δράσεις στην παραγωγή και θα ακολουθεί πρακτικές επέκτασης στις διεθνείς αγορές.
Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφορικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου για τον ιδιωτικό τομέα και τις υπηρεσίες, εμπεριέχουν στοιχεία που προκύπτουν από την παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από δυνατότητα προσαρμογής στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα με κεντρικό στόχο να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου, στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες των προτάσεων είναι οι παρακάτω:


Θεσμικό επίπεδο

 • Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις βιομηχανικές περιοχές.
 • Θέσπιση σταθερού αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος με έμφαση στην καθιέρωση φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων και στη μείωση των συντελεστών φορολόγησης.
 • Θέσπιση σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για το εμπόριο ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων
 • Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του τουρισμού
 • Διαμόρφωση πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή δεδομένου ότι η απελευθέρωση των αγορών επιβάλει την ύπαρξη ρυθμιστικών οργάνων που θα εξασφαλίζουν την αντιμετώπιση των φαινομένων κερδοσκοπίας, νόθευσης τους ανταγωνισμού και παραπλάνησης των καταναλωτών, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα πλαίσιο νομοθετικών μέτρων
 • Άμεση σύνδεση της τουριστικής πολιτικής στην Περιφέρεια Ηπείρου με τον πολιτισμό. Η πολιτιστική παράδοση, η ιστορική κληρονομιά καθώς και το ιδιαίτερο φυσικό κάλος που χαρακτηρίζει την Ήπειρο, συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της εν λόγω περιοχής στην εθνική και διεθνή τουριστική αγορά.


Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

 • Ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων της Ηπείρου και στήριξη της διείσδυσής τους στις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επιθετικής πολιτικής εξωτερικού εμπορίου η οποία θα αντιμετωπίζει το αυξημένο κόστος μεταφοράς, θα παρέχει επαρκή και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία στους εξαγωγείς, θα ασφαλίζει με ανταγωνιστικούς όρους τις εξαγωγές έναντι κινδύνων και θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θεσμών και μηχανισμών για αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων.
 • Χορήγηση κινήτρων για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από προγράμματα ολικής ποιότητας και σύγχρονου management
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορίου στην Ήπειρο με τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΚΠΣ και στις χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών νόμων
 • Ριζική αναμόρφωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα τη συνδέει με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων στην Ήπειρο.
 • Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και ενθάρρυνσης δημιουργίας νέων.
 • Βελτίωση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να αδράξουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη
 • Χορήγηση κινήτρων για την υιοθέτηση νέων μορφών οργάνωσης και διοίκησης καθώς και νέων μεθόδων παραγωγής (καινοτομία).


Διαμόρφωση σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

 • Βελτίωση των αναπτυξιακών υποδομών στις μεταφορές, στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες.
 • Άρση των αγκυλώσεων και των εμποδίων που συσσώρευσε η συνεχής διόγκωση του δημόσιου τομέα και οι κρατικές παρεμβάσεις στην παραγωγή.
 • Δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.
 • Απλούστευση του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, γεγονός που προϋποθέτει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην εξυγίανση του ανταγωνισμού και παράλληλα στην κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, υποχρεώσεων και δαπανών που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην έναρξη και συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας κέντρων ενημέρωσης και πληροφόρησης για το συντονισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και στην αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Χάραξη και υλοποίηση δυναμικής πολιτικής και διαφημιστικής προβολής των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ήπειρο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση των μεγάλων έργων τουριστικής υποδομής, τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα έργα στα λιμάνια της Περιφέρειας Ηπείρου (Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα), οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, η κατασκευή συνεδριακών κέντρων, η διάνοιξη ορειβατικών μονοπατιών κλπ συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεινόμενων έργων. Παράλληλα η αποπεράτωση μεγάλων έργων υποδομής όπως η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των λιμένων, του οδικού δικτύου, των αεροδρομίων και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου.


Χρηματοπιστωτικός τομέας

 • Ανάπτυξη σύγχρονων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων με παράλληλη κατάργηση διάφορων πρόσθετων επιβαρύνσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε σύγχρονα και ευέλικτα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και μέσα.


Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συνόλου προτάσεων που θα αναφέρονται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ των άλλων προϋποθέτει την πλήρη γνώση των διαθέσιμων πόρων, τη λεπτομερή καταγραφή και μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται από διάφορούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία που θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ολοκληρωμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο, γεγονός που επιτρέπει την εύρυθμη προσαρμογή της στις ολοένα και μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η εκπόνηση μελετών, οι οποίες θα πρέπει να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σειρά άλλων ερωτημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η μελέτη που εκπόνησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με τίτλο «Αναγνώριση και Ανάλυση των Κυριότερων Προβλημάτων και Προκλήσεων που απασχολούν τις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου». Η έρευνα διενεργήθηκε με στόχο την αποτύπωση και την αξιολόγηση των κυριότερων προβλημάτων στη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου, τα οποία προκύπτουν είτε από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε από την εσωτερική τους λειτουργία. Στο Παράστημα …… επισυνάπτεται το ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτυπώνει κρίσιμα ζητήματα του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος των βιομηχανιών της βόρειας Ελλάδας καθώς και διαγράμματα παρουσίασης των αποτελεσμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη ορισμένα ζητήματα να αποτελέσουν αντικείμενα μελέτης και προβληματισμού στο πλαίσιο μιας περισσότερο μακροχρόνιας προοπτικής. Μερικά από τα θέματα αυτά ήδη αναφέρθηκαν όπως η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύόυ στην Ήπειρο καθώς επίσης η ανάπτυξη και ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες (Αλβανία). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί επίσης να αναφερθεί η εξέταση της σκοπιμότητας για τη δημιουργία τραπεζικού οργανισμού τοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα απορροφά τους τοπικούς αποταμιευτικούς πόρους δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
www.competitive-greece.gr
Πηγή: Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου ΕλλάδοςΔεν υπάρχουν σχόλια: